سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب- دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشکده علوم و فناوری کشاورزی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی خشکسالی‌ها از شاخص بارش استاندارد(SPI) در مقیاس سالانه و داده‌های بارش ۲۸ ایستگاه واقع در حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو با طول دوره آماری مشترک ۳۴ ساله (۱۳۸۶-۱۳۵۳) استفاده گردید. بررسی‌ها در دوره آماری فوق نشان دادند که خشکسالی یک ویژگی اقلیمی است که در دوره‌های خاصی به وقوع می‌پیوندد. در سال‌های اخیر تکرار خشکسالی در حوضه موردنظر کاهش یافته است. با توجه به نتایج پهنه‌بندی، به‌نظر می‌رسد که بخش‌های مرکزی و جنوبی این حوضه، بارش مطلوب‌تری نسبت به سایر قسمت‌ها دارند. مقادیر شاخص بارش استاندارد و نیز پهنه‌بندی بارش در حوضه مذکور نشان داد که در مقیاس سالانه، بیشترین سطح خشکسالی در حوضه از نوع خفیف بوده است و خشکسالی‌های شدید و بسیارشدید نمود چشمگیری نداشته‌اند. با توجه به نتایج حاصل از پهنه‌بندی، حدود ۱۵ درصد از مساحت حوضه در سال‌های مورد بررسی، در پهنه‌بندی طبقات مختلف خشکسالی قرار داشته است. درضمن از ۳۴ سال دوره آماری مورد بررسی، در ۲۹ درصد مواقع، حوضه در شرایط خشکسالی به‌ سرمی‌برده است. ایستگاه‌ وطنا شدید‌ترین خشکسالی را در این حوضه تجربه کرده‌است و بعد از آن نیز به‌ترتیب، ایستگاه‌های باغو، گالیکش و تنگراه قرار داشته‌اند.