سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ثمره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
مسعود بهشتی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
موسی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

زمین لغزش، زلزله و سیل از خطرات طبیعی بشمار می روند که همواره با خسارات جانی و مالی همراه هستند. در این راستا با توجه به هدف و شرایط محیطی، مدل های پهنه بندی مختلفی ارائه گردیده است. در این تحقیق نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش کاناگاوا در حوزه آبخیز سلیمان آباد تهیه گردید. زمین لغزش های موجود شناسایی و نقشه پراکنش آنها بعنوان شاهد تهیه گردید. نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزش با استفاده از نقشه های موضوعی و بازدیدهای میدانی به روش کاناگاوا تهیه شد. میزان تشابه اعداد و کلاسهای خطر با نقشه پراکنش زمین لغزشها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعداد و رده های خطر مدل کاناگاوا با مساحت لغزش های موجود همبستگی و ارتباط معنی داری بر قرار است