سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب کاوه کار – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سامان جوادی – استادیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
چروا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

سیل به وضعیتی اطلاق میگردد که در آن جریان رودخانه بهصورت غیرمنتظره افزایش پیدا کرده و معمولا باعث خسارات مالی و جانی میگردد. در این پژوهش به برآورد ضریب رواناب، شناخت عوامل موثر در سیل خیزی و پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز ماسوله پرداخته شده و نقشههای مربوطه ارائه میشود. برای برآورد مقدار رواناب تولیدی از روش شماره منحنی رواناب CN سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS استفاده گردید. بدین منظور ابتدا داده های موردنیاز شامل آمار وضعیت اقلیم منطقه، نقشه های مرتبط، عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای جمع آوری و وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS گردید، سپس با تلفیق آنها بر اساس روش SCS نقشه شماره منحنی حوضه تهیه و در نهایت با استفاده از جداول، روابط موجود و میزان بارندگی منطقه، نقشه پتانسیل سیل خیزی حوضه ارائه گردید. طبق نتایج بدست آمده بیش از نیمی از حوضه مذکور از پتانسیل سیل خیزی خیلی زیاد و زیاد برخوردار میباشد. با استفاده از این نقشه ها میتوان طرحهای توسعه پایدار منابع آب را تهیه و اجرا کرده و از این طریق راهکارهایی جهت مقابله با بحران ای آبی و همچنین کنترل سیلابها در حوضه های آبخیز ارائه نمود.