سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سعیدیان – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
ناصر حافظی مقدس – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
رمضان رمضانی اومالی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
خالد حسامی آذر – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده:

هدف از این مقاله شناسایی عوامل مؤثر در لرزهزایی محدوده سد شهید رجایی ساری به شعاع ۱۰۰ کیلومتری و تهیه نقشه پهنه بندی استعدادداری وقوع زلزله بر مبنای عوامل مزبور میباشد. در این پژوهش مهمترین محرکهای لرزهای شامل کانون سطحی زمینلرزههای تاریخی و دستگاهی منطقه، گسل فعال، جنس مصالح(لیتولوژی)، محل تلاقی گسلها، محور چین ، مرز واحدهای سنگی، دو انتهای گسل و مخزن سد مورد بررسی قرار گرفته و به هریک از این محرکها ضریب اهمیت داده شده و براساس شبکه بندی صورت گرفته در محیط نرم افزاری ARC GIS و نسبت دادن مجموع ضرایب محرکهای لرزهای در هر شبکه به مرکز آن شبکه، نقشه پهنهبندی پتانسیل لرزهزایی بر مبنای محرکهای لرزهای ترسیم گردید. تمرکز زلزلههای تاریخی و دستگاهی در مناطق پر خطر مؤید صحت نتایج این پژوهش میباشد. نتایج این مطالعه جهت انتخاب پارامترهای لرزهای در مطالعات تحلیل خطر و نیز اولویت بندی مناسب چشمههای لرزهزا در روش تحلیل خطر برمبنای سناریوهای لرزه ای قابل استفاده میباشد.