سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدجعفرشعرباف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدسعید موسوی ندوشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیاران دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

چکیده:

امروزه به منظور پهنهبندی سیلاب یک رودخانه با توجه به دادههای ماکسیمم سالیانه سیلاب از تحلیل فراوانی به روشهای پارامتریک استفاده میشود. روش پارامتریک مشکلاتی در تحلیل چگالیهای دارای چند نقطه اوج میباشد چرا که اکثر چگالیهای پارامتریک تک اوجهستند بر این اساس به منظور رفع این مشکلات می توان از مدلهای ناپارامتری استفاده نمود[ ۱]. در روشهای ناپارامتریک، توزیع مشخصی برای دادهها همچون روش پارامتریک در نظر گرفته نمیشود و اشکال توابع چگالی ناپارامتریک به طور مستقیم به واسطه داده-ها تعیین میشود[ ۲]. در این مقاله مقادیر سیلاب با دورهبازگشتهای ۲ تا ۱۰۰ ساله با روش ناپارامتریک برای رودخانه شاندیز محاسبهشدند بر اساس محاسبات و پهنه محاسبه شده نشان داده شد روش ناپارامتریک دقیق، یکنواخت و برای تحلیل توزیعهای چند مدله و همچنین پهنهبندی سیلاب مناسب میباشند چرا که انعکاسدهنده یک پدیده هیدرولوژیکی پیچیده با دقت بیشتری میباشد