سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دان
عقیل مددی – استادیار جغرافیای طبیعیژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق ارد

چکیده:

فرسایش خندقی نوعی از فرسایش آبی و تشدید شونده است که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز درچشم انداز اراضی و تخریب محیط زیست می شوند بخش گسترده ای از حوضه آبخیز قوری چای تحت تاثیر این فرسایش با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است هدف این پژوهش شناخت عوامل موثر درخندق زایی و پهنه بندی مکانهای مستعد برای وقوع خندق ها می باشد لذا جهت دستیابی به هدف مذکور پس از بررسی های میدانی عوامل موثردروقوع فرسایش خندقی حوضه بررسی شده و مهمترین عوامل موثربه ترتیب سنگ شناسی کاربری اراضی بارش شیب جهت شیب فاصله از جاده و ارتفاع شناسایی شدند. سپس لایه های اطلاعاتی مربوط به هفت عامل مذکور درمحیط GIS تهیه شدند. درادامه با توجه به کیفی بودن عوامل موجود از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP برای تعیین وزن عوامل مختلف استفاده گردید.