سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری درآباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مقصود خیام – استاددانشگاه تبریز
زینب بیداراناری – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

چکیده:

تحقیق حاضرباهدف شناسایی عوامل موثردرایجاد پدیده زمین لغزش و مشخص کردن مناطق دارای پتانسیل جهت پهنه بندی زمین لغزش درمسیر ارتباطی مشکین شهر – موئیل به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است به این منظور ابتدا مهمترین عوامل موثردروقوع زمین لغزشهای رخ داده درمنطقه بررسی سپس نقشه پراکنش زمین لغزش ها با انجام عملیات میدانی و بهکمک عکسهای هوایی با استفادها ز GPS تهیه و رقومی گردید درمرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسلهمراتبی عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هریک از عوامل که مبیتن میزان تاثیر آنها است محاسبه شده است باتوجه به مقادیر کمی وزن هریک ازعوامل نقشه وزنی هرعامل تهیه و درنهایت اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش گردیده است که این نقشه پهنه بندی براساس ترکیبی از لایه های هیپومتری شیب جهت شیب لیتولوژی فاصله از گسل فاصله از جاده فاصله از رودخانه بارندگی و کاربری اراضی می باشد نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل چندمعیاره بودن از دقت نسبی بالایی برای پهنه بندی خطر حرکات لغزشی درمسیر مورد مطالعه برخوردار می باشد.