سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین محمدزاده حاجی خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی صاحبدل – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد میکند. این پدیده در ایران به علت شرایط اب و هوایی خاص با دوره بازگشت کمتر و احتمال وقوع بالاتری رخ می دهد. مناطق جنوبی ایران به علت قرارگرفتن در شرایط اب و هوایی خشک و نیمه خشک به شدت تحت تاثیر خشکسالیها قرار گرفته و در تحقیق زیر به پهنه بندی تاثیر این پدیده در دشت میان آب شوشتر و ارائه الگوی مدیریتی در این منطقه در شرایط بحرانی پرداخته شده است. دشت میان اب شوشتر در استان خوزستان و در ۴۰ کیلومتری شمال اهواز قرار گرفته است. تغذیه سفره آبدار دشت میان آب از رودخانه شطیط در قسمت شمالی منطقه موجب بالا رفتن تراز ارتفاعی آب و بهبود کیفیت آن در این قسمت شده است. در مطالعه حاضر از دادههای سطح آب زیرزمینی، آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی مجاور محدوده مورد مطالعه استفاده شد و نقشه تغییرات سطح آب در محیط GIS همراه با پهنهبندی تغییرات ترسیم گردید. نقشههای ترسیمی نشان میدهد که در بیشتر قسمتهای سفره آبدار تراز آب زیرزمینی افت کرده و از حجم سفره آبدار کاسته شده است و در نهایت با استفاده از این نقشهها برای مدیریت بهینه بهره برداری موقعیت حفر چاههای بهره برداری در شرایط بحرانی پیشنهاد گردید.