سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا اردکان – دانشجویکارشناسی ارشد توسعه و عمران مناطق بیابانی دانشگاه تهران
ارش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران
الهام السادات شکوهی – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران

چکیده:

یک جنبه ی مهم اقلیم تغییرات اقلیمی است تغییرات اقلیمی مبحث پیچیده ای است که به سادگی نمی توان آنها را تعریف نمود وقوع پدیده هایی ازقبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما سرعت باد و منابع آبی طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست برای مثال در قرن بیستم در قسمتی از مناطق کره زمین پدیده خشکسالی شدید اتفاق افتاده که تحمل کردن آن سخت بود این تغییرات ناشی از تغییرات آب و هوایی درچند دهه بوده است خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر جایی رخ دهد و خساراتهای قابل توجهی به انسان و بوم سازه های طبیعی وارد آورد بنابراین پژوهش و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری می باشد دراین پژوهش از نمایه بارش استاندارد شده SPI به منظور پهنه بندی خشکسالی در استان تهران استفاده شد پس از جمع اوری داده های بارش ایستگاههای موجود در استان تهران و بازسازی ایستگاههای دارای امار ناقص سری زمانی این نمایه در مقیاس های زمانی ۳ ، ۶ و ۱۲ ماهه بدست آمد.هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن نواحی دارای استعداد بالای خشکسالی است در طول این دوره شدیدترین خشکسالی در سال ۱۹۹۷ در ایستگاه آمین آباد با SPI 2/15- است و شدیدترین ترسالی منطقه نیز در دوره آماری مربوط به سال ۱۹۹۶ می باشد که بیشترین SPI مربوط به ایستگاه همند آبسرد با مقدار ۲ می باشد.