سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت آب منطقهای بوشهر- واحد مطالعات
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تدوین سیستم پایش مناسب یکی از راهکارهای مناسب مدیریت خشکسالی می باشد. همچنین پیش بینی و پهنه -بندی آن می تواند ریسک خسارات را تا حد قابل توجهی کاهش دهد . در این تحقیق وضعیت استان بوشهر از نظر خشکسالی بر اساس شاخص های SIAP و SIP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پس از برآورد کمی شاخص ها با استفاده از علم زمین آمار و مدل های مختلفKriging بهترین روش درونیابی بر اساس معیارهای MAE و RMSE تعیین و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) پهنهبندی خشکس الی استان انجام شد . بر این اساس بهترین مدل درونیابی برای شاخص هایSIAP و SIP به ترتیب مدل نمایی عمومی و گوسی معمولی می باشد و شدیدترین حالات خشکسالی در شمال شرقی استان به وقوع می پیوندد. همچنین برازش شاخص هایSIAP و SIP نشان دهنده همبستگی بالای مقادیر آنها در استان بوشهر می باشد