سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده سمیرا حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
حبیب الله بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آب زیرزمینی دشت شهرکرد تنها منبع مهمّ آب برای مصرف شرب در دشت شهرکرد است. در این مطالعه، باهدف بررسی تغییرات مکانی و پهنهبندی کیفیت آب زیرزمینی شهرکرد از ۷۹ حلقه چاه زراعی نمونهبرداری شد.کاتیونهای کلسیم ) Ca2+ (، منیزیم ) Mg2+ (، سدیم ) Na+ ( و پتاسیم ) K+ ( و آنیونهای کلر) Cl- (، بیکربنات )- HCO3 ( و سولفات ) SO42- ( اندازهگیری شدند. در این راستا از میانگین نتایج سه نوبت نمونهبرداری در سال۱۳۸۹ استفاده شد. آب زیرزمینی شهرکرد از نظر میانگینهای Ca2+ ، Mg2+ ، Na+ و K+ به ترتیب با مقادیر ۵۰ ، ۲۲ و ۱۶ وmg/L 0/56 برای آشامیدن بر اساس استاندارد ایران و جهان کیفیت خوبی داشت. این آب همچنین از نظرمیانگین آنیونهای Cl- ، HCO3- و SO42- نیز برای آشامیدن مناسب بود. پهنهبندیها به روش کریجینگ نشان داد در قسمت جنوبی آبخوان نسبت به سایر قسمتها مقدار آنیونها و کاتیونها بیشتر است. در نقشهی Ca2+ نقشهی Mg2+ مقدار آنها از شمال غربی به طرف جنوب و جنوب غربی دشت افزایش داشت که به تشکیلات زمینشناسیشیل و مارن، دولومیت و آهک موجود در جنوب دشت مربوط شد. افزایش مقدار یونهای Na+ ، K+ و Cl- به طرف جنوب دشت به علت فعالیتهای کشاورزی بیشتر در جنوب دشت، تخلیهی فاضلابهای خانگی و پسابهای صنعتیبود.