سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صنم رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سار
محمدرضا خالدیان – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان (مولف مسوول)
علی شاهنظری – هیات علمی گروه شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان
اکبر فرقانی – هیات علمی گروه شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان

چکیده:

منابع آب زیرزمینی از جمله مهمترین منابع تامین آب شرب و کشاورزی می باشند. بر اساس بررسی های انجام شده،سفره های آبزیرزمینی منبع اصلی تامین آب شرب بیش از ۱٫۵ میلیارد نفر در سرتاسر جهان اند. آلودگی منابع آب های زیرزمینی توسط آلاینده ها باعث کاهش کیفیت این منابع میگردد و حتی در برخی مناطق احتمال غیرقابل استفاده شدن آن ها را افزایش میدهد. فلزات سنگین یکی از مهمترین آلایندههای زیست محیطی به شمار میآیند و در اثر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و توسعه شهری میزان فلزات سنگین در منابع آبی رو به افزایش است. فلزات سنگین مانند سرب، مس، روی و کادمیوم در ترکیبات گوناگون آب موجود می باشند، این عناصر خاصیت تجمعی در بافت گیاهان را دارند و از این طریق وارد زنجیره ی غذایی انسان میگردند، که این امر موجب اختلال در فعالیت های سیستماتیک بدن می شود. در این تحقیق به بررسی ژئواستاتیستیکی غلظت فلزات سنگین چاه های آب محدوده ی گیلان مرکزی پرداخته شده است. پس از انجام مراحل نمونه برداری و آمادهسازی نمونهها برای تزریق به دستگاه جذب اتمی، غلظت فلزات سرب ، کادمیوم، روی و مس در نمونه ها بر حسبppmاندازهگیری شد. پردازش زمین آماری داده ها با استفاده از نرم افزارGS+انجام شد. سپس نقشههای پهنهبندی آلودگی فلزات سنگین با استفاده ازArcGIS رسم گردیدند. نتایج نشان میدهند که غلظت روی و مس در چاههای محدودهی گیلان مرکزی بطور معنی داری پایینتر از حد مجاز استانداردهای آب آشامیدنی و آبیاری در کشاورزی میباشند؛ اما این منابع آب از نظر کادمیوم و سرب با توجه به استانداردهای موجود برای شرب و آبیاری بطور معنی داری آلوده اند.