سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالله کبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حامد میرکریمی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
علی مستوری – کارشناس ارشد جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

مدیریت مناطق تحت حمایت و بوم سازگان ها توسط مسئولین یکی از مسائل بسیار مهم در بحث مدیریت محیط زیست در ارتباط با حفاظت اکوسیستم های طبیعی است. افزایش جمعیت، افزایش استفاده های غیر منطقی از سرزمین و روش های نادرست توسعه شهری منجر به کاهش شدید تنوع زیستی، تخریب بوم سازگان ها شده است. پرداختن به مکانیابی مناطق مستعد در حفاظت اکوسیستم های طبیعی و گونه ها ی این اکوسیستم ها امری بسیار مهم در مدیریت این مناطق به شمار می رود. در این تحقیق نیز برآنیم تا با استفاده از نقش پر رنگ ابزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در رابطه با پردازش هندسی و گرافیکی داده های مرتبط با زمین و نیز ساز ماندهی، مدیریت و به کارگیری اطلاعات موضوعی را به طور مجزا از هم فراهم سازیم. در ادامه با استفاده از پارامتر های مختلفی همچون شیب، جهت، ارتفاع، پروفیل خاک و سنگ، فاصله از منابع آبی، مناطق حفاظت شده تالابی، کوهستانی و دیگر پارامتر های موثر در مکانیابی مناطق مستعد حفاظت با مدل ارزیابی چند معیاره (MCE) در محیط ArcGIS و IDRISI به تهیه نقشه تناسب کاربری گردشگری پرداخته شده است که در نتیجه چهار طبقه تناسب (۱- نامناسب، ۲- متوسط، ۳- بالا و ۴- بسیاربالا) برای کاربری حفاظت در منطقه جانمایی گردید.