سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک مظلوم نژاد میبدی – دانشگاه شهید بهشتی
فهیمه نصیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید دهقانی –

چکیده:

استفاده ازتوابع آشوبناک درپنهان نگاری اغلب محدود به رمز کردن داده ی سری می شود و استفاده از نگاشتهای آشوبناک درالگوریتم پنهان نگاری کمتر مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله تلاش شده تا با توجه به ویژگیهای مناسب نگاشت های آشوبناک درتولید اعدادشبه تصادفی از این نوع نگاشت درپنهان نگاری تصاویر استفاده میشود دراین مقاله با استفاده از کلید رمز ۳قسمتی برای مقادیر اولیه نگاشت روشی برای پنهان نگاری مبتنی براختلاف مقادیر پیکسل ها و نگاشت های آشوبناک لجستیک وخیمه ارایه شد هاست امنیت روش پیشنهادی با دوروش پنهان شکنی بررسی وروش اول قادر به شناسایی روش پیشنهادی نبود و روش پیشنهادی درمقابل روش پنهان شکنی دوم نیز مقاومت بیشتری نسبت به روشMPVD ازخود نشان داد این روش نسبت به روش PVD ساده تنها ۳تا۶ درصد کاهش ظرفیت را همراه داشت و برای برخی از تصاویر ظرفیت بیشتری نسبت به روش MPVD بدست آمد.