سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود اشرف آبادی –
بهروز بهروز –
حمیدرضا عرب بافرانی –
فرهاد اشرف آبادی –

چکیده:

مقدمه:هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیتی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پیام نور مرکز کرمانشاه بود. روش پژوهش:پژوهش از نوع همبستگی و نمونه پژوهش ۳۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ که توسط اورنگ ( ۱۳۸۳ ) به فارسی ترجمه شده است، استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج:نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار و بین ویژگی شخصیتی روان نژندی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثب ت و معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای روان نژندی، برون گرایی و مقبولیت توانستند به طور معنادار ۰/۱۷ واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کنند. در این مقاله ضمن ارائه نتایج، کاربردها و محدودیت های آن نیز بحث شده است.