سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قمر کیانی – دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

چکیده:

مشکلات دستگاه گوارشی نظیر زخم اولسر پپتیک شایعترین اختلال روان تنی است اثرات اقتصادی این بیماری بسیارقابل توجه بوده و هزینه های مستقیم وغیرمستقیم مربوط به ان درایالات متحده سالانه بیش از۱۰میلیارد دلار است استرس دراین بیماری نقش دارد نحوه عملکرد شخصیت های مختلف دراسترس متفاوت است مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان پنج عامل بزرگ شخصیت و رابطه آن با شدت اولسر پپتیک صورتگرفت مطالعه به روش مقطعی تحلیلی بوده و تعداد۱۲۰زن و مردمبتلا به اولسرازبین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی و خصوصی شهرزنجان بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شد ابزار مطالعه پرسشنامه پنج عاملی NEO-FFI بود داده ها درنرم افزار SPSS16 و با استفاده ازروشهای توصیفی آزمون t مستقل همبستگی اسپیرمن پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت باتوجه به محدودیت مطالعات و اهمیت موضوع لزوم اجرای تحقیقات با نمونه های بزرگتر درموقعیت های اجتماعی مختلف و درصورت امکان درشرایط آزمایشی توصیه می شود.