سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد خدائی آذرخیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

چکیده:

نیازگسترده به منابع انرژی و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی آن همواره از آرزوهای دیرینه انسان بوده است بشرهمواره دررویاهای خود بهدنبال نیروی تمام نشدنی بوده است که درهرزمان و مکان دردسترس او باشد تاریخ تکاملی بشر نیز درحقیقت تاریخ تبدیل انرژی ها به صورت های مختلف بوده و مملو از اختراعاتی دراین جهت است که انقلاب صنعتی خود نمونه بارزی از این تغییر شکل انرژی می باشد بررسی های صورت گرفته دراین زمینه ها حاکی ازاین بوده که توسعه استفاده از انرژی هیا نو می تواند نقش بسزایی درافزایش امنیت استفاده از انرژی کاهش هزینه ها و کاهش آلودگی های زیست محیطیایفا نماید دراین مقاله پمپ حرارتی زمین گرمایی را به عنوان یکی از تجهیزات استفاده کننده از انرژی های نو که جهت گرمایش ساختمان ها و نیز تولید آب گرم مصرفی مورد استفاده قرارمیگیرد بررسی خواهیم نمود و درنهایت مزایا و اولویت های استفاده ازاین سیستم را برخواهیم شمرد.