مقاله پلی مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: پلی مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمی لنفوبلاستیک حاد
مقاله مقاومت دارویی
مقاله پروتئین MDR1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخبریان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: محجوبی فروزنده
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهمترین علت مقاومت دارویی، پمپ های وابسته به ATP مانند MDR1 هستند که باعث خروج دارو از سلول ها می شوند. ژن MDR1 بسیار پلی مورفیک می باشد و به نظر می رسد این پلی مورفیسم ها بر روی بیان ژن و در نتیجه پاسخ به درمان موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 و ارتباط آن با پاسخ به درمان درکودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی تحلیلی، پلی مورفیسم G2677T/A ژن MDR1 در ۴۴ کودک مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و ۴۰ فرد سالم توسط روش ARMS-PCR و هم چنین ارتباط این پلی مورفیسم با پاسخ به درمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
%۳۶٫۴ بیماران ژنوتیپTT ، %۴۱ ژنوتیپ GT و %۱۳٫۶ ژنوتیپGG ، %۴٫۵ ژنوتیپAG ، %۲٫۲۵ ژنوتیپ AT و %۲٫۲۵ ژنوتیپ AA داشتند. در حالی که در افراد نرمال ۳۵% ژنوتیپTT ، %۳۷٫۵ ژنوتیپGT ، %۴ ژنوتیپGG ، %۷٫۵ ژنوتیپ AG، %۵ ژنوتیپ AT و ۵% ژنوتیپ AA دیده شد. گروه کنترل و بیماران از نظر فراوانی آلل ها و ژنوتیپ تفاوت معناداری با هم نداشتند. هم چنین بین دو گروه ژنوتیپ از نظر پاسخ به درمان نیز تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که بین پلی مورفیسم G2677T/A با پاسخ به درمان ارتباط وجود ندارد و نقش این پلی مورفیسم در بیان ژن MDR1 در لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکان و پاسخ به درمان مورد سوال می باشد.