مقاله پلی مورفیسم ۱۰۱۴C/T ژن گیرنده کموکاینی شماره ۴ در بیماران مبتلا به کارسینومای سینه در منطقه جنوب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۷۶ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: پلی مورفیسم ۱۰۱۴C/T ژن گیرنده کموکاینی شماره ۴ در بیماران مبتلا به کارسینومای سینه در منطقه جنوب ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله سرطان پستان
مقاله گیرنده کموکاینی شماره ۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پلی مورفیسم ژن گیرنده کموکاینی شماره ۴ در موقعیت C/T 1014 با تغییر در پایداری mRNA همراه بوده و در بیان این مولکول نقش دارد. هدف این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم C/T 1014 ژن گیرنده کموکاینی شماره ۴ در بیماران مبتلا به کارسینومای سینه در منطقه جنوب ایران بود.
روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی، ۱۵۰ زن مبتلا به کارسینومای سینه به عنوان مورد و ۱۶۰ زن سالم به عنوان شاهد شرکت داشتند. جهت تعیین ژنوتیپ ژن گیرنده کموکاینی شماره۴ از روش PCR-RFLP استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT در افراد گروه مورد به ترتیب۵۷٫۸ ، ۳۵٫۱ و ۷٫۱ درصد و در گروه شاهد ۵۴٫۴، ۳۹٫۴ و ۶٫۲ درصد بود. فراوانی آلل های C و T در افراد گروه مورد به ترتیب، ۷۵٫۳، ۲۴٫۷ درصد و در گروه شاهد ۷۴٫۱ و ۲۵٫۹ درصد بود p>0.05)).
نتیجه گیری: پلی مورفیسم ژن گیرنده کموکاینی شماره ۴ درافزایش استعداد ابتلا افراد به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران نقشی ندارد.