مقاله پلی مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی در گیرنده نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم کننده بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفنه چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ منتشر شده است.
نام: پلی مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی در گیرنده نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم کننده بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله سرطان پستان
مقاله گیرنده نوع ۱ فاکتور رشد ترانسفورم کننده بتا
مقاله تکرار GCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: همتی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پدیده
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیرنده نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم کننده بتاTransforming growth factor beta receptor type 1) یاTGFbR1 ) یک سرین-ترئونین پروتئین کیناز است که از طریق ایجاد کمپلکس با TGFbR2، سیگنال های مهارکننده رشد TGFβ را به سیتوپلاسم منتقل می کند. مطالعات اپیدمیولوژیک بسیاری در زمینه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن TGFBR1 و خطر ابتلا به سرطان صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی پلی مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی GCG واقع در اگزون شماره یک ژن TGFbR1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان بود.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مورد-شاهد بود که بر روی ۲۰۰ زن مبتلا به سرطان پستان و ۲۰۰ زن سالم در شهر اصفهان صورت گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه خون محیطی افراد مورد مطالعه، توالی مورد نظر توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction یا PCR) تکثیر گردید. سپس، تعداد تکرارهای GCG توسط الکتروفورز قطعات تکثیر شده بر روی ژل پلی اکریل آمید و در نهایت، توالی ژنی مشخص شد.
یافته ها: پراکندگی اللی تکرار GCG ژن TGFbR1 در جمعیت زنان اصفهان بین ۶ تا ۹ تکرار متغیر بود. بیشترین فراوانی اللی در هر دو گروه افراد بیمار و شاهد متعلق به الل ۹(GCG) بود. فراوانی اللی ۶(GCG) و افراد هموزیگوت برای این الل، در افراد بیمار به شکل قابل توجهی کمتر از افراد شاهد به دست آمد.
نتیجه گیری: برخلاف نتایج پیشین، یافته های ما نشان می دهد که زنان حامل دو الل ۶(GCG) ژن TGFBR1 در معرض خطر پایین تری برای ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. نتایج ما پیشنهاد کننده نقش حفاظتی این الل در برابر سرطان پستان است.