سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر شاکرمی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری

چکیده:

ازقوانین زیست محیطی که در قانون اساسی آمده است،دراستنادبه اصل ۵۸ قانون اساسی که بمنظور حفظ محیط زیست ، قانون مدیریت پسماندازآن استنباط شده که مشتمل بر ۳۱ ماده و ۹تبصره است. وهمچنین ضوابط زیست محیطی که مشتمل برماده ۳۳ و ۳۱ آیین نامه مذکور بمنظورکاهش اثرات مخرب زیست محیطی است، که آن رادر ۱۹ ماده تعریف نموده اند ،همچنین قوانین ومقررات بالادست دیگرازجمله،سندملی محیط زیست،برنامه پنجم توسعه،قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا،سندچشم انداز ۳۹۸۹ ومهمترین اینکه موادقانونی ،قانون مدیریت پسماندکه مربوط به متخلفین است ازجمله :ماده ۳۴ قانون پسماند که مربوط به متخلفینماده ۳۱ می باشد وماده ۳۱ قانون پسماندکه مربوط به متخلفین ماده ۳۹ است وهمچنین ماده ۳۰ ،ماده ۳۹ ،ماده ۳۸ و ماده ۳۳ مربوط به متخلفین دفع پسماند است که مجازاتهای قضایی برای آنان پیش بینی شده است که بامطالعه این قوانین خواهیم فهمیداحیای محیط زیست مربوط به علوم مختلف است ودستگاه واحدی نخواهدتوانست مشکل محیط زیست را حل نماید