سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور حقیقتیان – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدهاقان
الهه جعفری – دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران

چکیده:

درمقاله پیشرو مفهوم سازی های صورت گرفته ازسازمان توسط نظریه پردازان سازمان و ریشه های آنها درانسان شناسی فرهنگی مورد اشاره قرارگرفته ونیز تئوریهای سازمانی متناسب با آنها ارایه خواهد شد به نظر می رسد نظم مفهوم و ویژگی مشترکی است که همه مفهوم سازی های صورت گرفته دارای آن هستند اما مفهومی جدید ازسازمان مغایر با ویژگی نظم چندی است که موردبحث قرارگرفته درپایان مقاله شکاف عمیق درمفهوم سازی سازمان که حاصل جریان پست مدرنیسمی سردرگم که به نظر می رسد باتئوری پردازیها و عدم ارایه راهکاری مقتضی به انتقادات خویش وامانده است اشکار خواهد شد