مقاله پساساخت گرایی در شاهنامه فردوسی (با تاکید بر مرگ بهرام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: پساساخت گرایی در شاهنامه فردوسی (با تاکید بر مرگ بهرام)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت
مقاله معناسازی
مقاله زیباشناسی مرگ
مقاله بهرام
مقاله پساساخت گرایی
مقاله شاهنامه فردوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدالشهدایی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله برآنیم که با بررسی زیباشناسانه مرگ یکی از شخصیت های حماسه فردوسی، گوشه ای از قابلیت پویایی و تاویل این اثر را تصویر کنیم. بنیاد اسطوره ای تاریخی متون حماسی در ظاهر آنان را به سوی تفسیرناپذیری سوق می دهد، در حالی که بافت داستان های شاهنامه به گونه ای است که متن را به شدت تاویلی می نماید. حماسه فردوسی بافتی پارادوکسی دارد: از سویی در آن نشانه هایی است که به نحوی اساسی اصیل و واقعی هم چون مشخصه هایی منسجم و متناسب و نظام مند موجودیت دارد و از سوی دیگر تاویل و تفسیر در آن متوقف نمی شود و بشدت بافت زدا و معناساز و سرشار از ابهام است، پیوسته می کوشد فاقد بافت قطعی بماند، غیرتاریخی و غیرمکانی جلوه کند و برخود جاودانگی ببخشد. گزینش مرگ بهرام و جلوه زیباشناسانه مرگ این قهرمان حماسی مناسبتی است در بیان ویژگی شگرف حماسه فردوسی که با وجود گرایش به ساختار پیوسته، خصلتی پساساخت گرایانه دارد.