سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج
قاسم توحیدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

ه ظٌ سَ تشسػی اثش پشایویگٌ تا اػتفاد اص سَّه ىَ گیا ی کی تٌیی تش خ اَ صی تز سٍ ػ یای ت لَیدذ ؿدذ تحدت تدؾٌ کدن آتدی تاسیخ اّی هختلف کاؿت آصهایی ت ک سَت فاکت سَیل تش پای طشح کاهلا تلادفی تا ػ تکدشاس دس آصهایدگا کیفدی ه ػَؼد ،۰/۲ ،۰/ تحقیقاتی ثثت گ اَ ی تزس اًْل کشج ا دًام ؿذ. فاکت سَ اّی آصهایی ؿاهل پشایویگٌ تدا کی تٌدیی کد داسای ػدو حَ ۱ ۰/۴ هیلی ه لَاس ، آب هقوش) یذس پٍشایویگٌ( ؿا ذّ تذ ىٍ پشایویگٌ ت دَ تؾٌ کن آتی اػوال ؿذ تش گیا دّ اى هدادسی تدا ،۰/۳ ػ ػوح ۵۰ )آتیاسی شًهال(، ۱۰۰ )تؾٌ هت ػَط(، ۱۵۰ )تؾٌ ؿذیذ( هیلی هتش تثخیش اص تدت تثخیدش کدلاع A وّچ دٌیی تداسیخ کاؿت گیا اّى هادسی تا د ػوح یک خشداد یک تیش ت دَ ذً. تًایح آصه ىَ خ اَ صی اػتا ذًاسد پیشی تؼشیغ ؿدذ ًداى داد دس تاسیخ کاؿت ا لٍ خشداد تا افضایؾ ػو حَ تؾٌ اص کیفیت تزس کاػت ؿذ دس حالی ک دس تاسیخ کاؿت ا لٍ تیشها دس اکثش کفات ه سَد اسصیاتی، تؾٌ کن آتی اثش ػ ءَ س ی کیفیت تز سٍ ت دػت آهذ ذًاؿت اػدت . پشایوی دٌگ تدا سَّهد ىَ کی تٌدیی تاػده ت ثد دَ ۰ هیلی ه لَاس تا ت ثْ دَ کفاتی وّچ ىَ هت ػَط صهاى لاصم تشای خ اَ دً /۱ ۰/ یظگی اّی خ اَ صی ایی تز سٍ ؿذ غلظت اّی ۲ صی، ضشیه ػشػت خ اَ صی، هیا گًیی خ اَ صی س صٍا ،ًِ ؿاخق ط لَی صٍی ت ی گیا چّ تاػه ت ثْد دَ یظگدی دّای کیفدی تز سٍ تذػت آهذ ؿذ ذً.