سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا میرقادری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
سیدحمید حبیبیان – دکتری علوم مرتع
مجید شعبان – دانشجوی دکتری آبخیزداری
مهرزاد خرد – فوق لیسانس باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پروژه تبدیل دیمزارها به باغات مثمردیم و تاثیر آن برازبیابان زایی منطقه از طریق تاثیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک اقدام به نمونه برداری خاک از سه کاربری مرتع زراعت دیم و باغ دیم ودر دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری خاک منطقه دژکردشهرستان گردید نتایج صورت گرفته از این تحقیق که از طریق نرم افزار sPSS صورت گرفته موید آن است که خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک منطقه درکاربری زراعت دیم بدلیل رعایت نکردن اصول صحیح آماده سازی زمین انتخاب گونه های یکساله عاری از پوشش بودن سطح خاک درفصول پرباران سال و نیز استفاده ازکودهای شیمیایی نسبت به کاربری مرتع درحال کاهش و به سمت بیابانی شدن درحرکت است و درصورت تبدیل این اراضی به باغات دیم خصوصیات مورد نظر افزایش یافته و مانع از بیابانی شدن این اراضی می شود به عبارتی بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک درسه کاربری مذکور تفاوت معنی داری P<0/05 وجود داردهمچنین تفاوت معنی داری P<0/05 بین برخی خصوصیات خاک دردو عمق مذکور مشاهده گردید.