سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا حسینیان – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشکده پزشکی گروه انفورماتیک

چکیده:

پذیرش و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت با توجه به ابعاد چندگانه ان نه تنها درکشورهای درحال توسعه بلکه دربرخی از کشورهیا توسعه یافته نیز با چالش ها و موانعی روبرو می باشد شناخت موانعی که درمسیر پذیرش و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت قرار دارند کمک بزرگی برای کشورهای درحال توسعه برای آمادگی بیشتر دربرخورد با آنها می باشد باتوجه به مفهوم جهانی پرونده الکترونیک سلامت هماهنگی کشورهای درحال توسعه با کشورها توسعه یافته به خصوص درزمینه تدوین استانداردهای تبادل داده های پزشکی می تواند نقش بزرگی درجلوگیری از دوباره کاری ها و اتلاف منابع مالی محدود آنها داشته باشد دراین مقاله موانع و چالش که پرونده الکترونیک سلامت درکشورهای درحا لتوسعه با آنها روبرو میب اشد را مورد بررسی قرار داده و راه حلهای پیشنهادی برای آنها ارایه خواهد گردید.