سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا ماشاالهی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کارشکی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

متخصصات بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بر اهمیت تفکر، پرورش آن را یکی از هدفهای اصلی تعلیم و تربیت می دانند. بر این اساس، نظام آموزش و پرورش به جای ارائه صرف اطلاعات به یادگیرندگان، باید موقعیت های مناسب برای پرورش تفکر آنان را فراهم آورد. تفکر انتقادی بر پایه اصلاعات به تقسیم بندی، تجزیه و تحلیل و کاربرد اطلاعات می پردازد و بر همین اساس با ارائه نظریه های جدید به روند علم کمک می کند. اساساً تفکر انتقادی، تفکری عمیق و منطقی است که اطلاعات جزء اصلی آن است. در این مقاله پس از طرح مسئله و ضرورت و اهیمت توجه به آن، نتایج برخی از تحقیقات مرتبط با این موضوع که در ایران و سایر کشورها انجام شده، م ورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به ویژگی ها و مهارتهای تفکر انتقادی، نظریه های همسو با آن و نیز دثیر روش حل مسئله در پرورش مهارت های تفکر انتقادی اشاره شده است. در پایان بر اساس تحلیل نظری مطرح شده، در جهت بهبود و اصلاح روش های آموزش تفکر انتقادی پیشنهاداتی ارائه می گردد.