سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رجبی پور میبدی – دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه
حبیب الله دعائی – دانشیار مدیریت رفتار سازمانی و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستا
سعیده امامی میبدی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و مدرس دانشگاه

چکیده:

ارزشمندی عاملی که اشخاص هوشمند برای مقاله با چالش های اساسی قرن بیست و یکم، خاصه مساله بیکاری باید بدان مجهز باشند، روحیه کارآفرینی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان جو سازمانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی و پرورش روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان آن دانشگاه است، چرا که جو سازمانی همواره میتواند بر رفتار کارکنان اثر گذار باشد. دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به عنوان یکی از قطب های آموزشی، مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه را در سطوح و رشته های مختلف به عهده دارد. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی میبد و روش پژ<هش از نوع مطالعه همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مطرح در زمینه های جو سازمانی و کارآفرینی بهره برده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین مولفه های جو دانشگاه جامع علمی کاربردی و پرورش روحیه کارآفرینی رابطه مثبتی وجود دارد.