سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده تولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورز – ی گرایش علوم و صنایع غذایی دانشگاه
مهناز مظاهری اسدی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوت
خسرو رستمی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوت

چکیده:

بیوتکنولوژی کشاورزی در پایداری رشد اقتصادی و رقابت اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا میکند .امروزه رویکردجهانی در جهت توسعه پایدار و در راستای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است.از اینرو توجه به سمت محصولاتی با منشا زیستی است که علاوه بر اثرات زیست محیطی کمتر، با استقبال بیشتر مصرف کنندگان همراه است .یکی ازمحصولات استراتژیک که در صنایع غذایی، دارویی وبهداشتی کاربرد فراوان دارد کاروتنوئیدها و به ویژه بتاکاروتن میباشد،که به طور طبیعی در ارگانیسم های فتوسنتتسک سنتز میشود.به علت سوگیری به سمت تولید کاروتنوئیدها ازروشهای بیوسنتتیک، توجه به منابع طبیعی آنها افزایش یافته است.از جمله منابع مهم تولید کننده بتاکاروتن، جلبک سبز تک سلولی دونالیلا است که ایجاد کاروتنوئید در کلروپلاست آلگ و تحت شرایط استرس صورت می گیرد.منبع طبیعی آن دریاچه های نمکی فوق اشباع می باشَد و به همین دلیل اکوسیستم ایران با وجود دریاچه های آب شور متعدد مانند ارومیه ، قم و مهارلو پرورش تجاری این جلبک را ممکن میسازد.در این تحقیق به بررسی تولید کاروتنوئید توسط جلبک دونالیلا سالینا پرداخته شده است.نمونه جلبک مورد مطالعه بومی ایران بوده و بررسی فوق در یک دوره رشد چهل روزه صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که پیگمانتاسیون متناسب با روند رشد بوده و تولید کاروتنوئید در محیط کشت جانسون با شوری ۱۰ درصدو پی اچ برابر۸/۵ درروز۴۲ به ۱۴/۹۵میلیگرم در لیتر محیط کشت می رسد.