سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فیضبخش – متخصصمدیریتو اقتصاد شیلات
پگاه قشلاقی – کارشناس ارشد شیلاتو آبزیان

چکیده:

امنیت غذایی امروزه بیش از گذشته مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصکشور و کمبود آب شیرین از یکسو که موجب محدودیت هایی در تولیدات کشاورزی و با غذا خواهد شد و از سوی دیگر، افزایش جمعیت نیاز به تامین غذا را بیشتر نموده و مقوله امنیت غذایی را با شرایط دشوارتری برای کشور روبرو می سازد. فناوری های جدید در زمینه امکان تولید آبزیان در قفس های دریایی که در سالیان اخیر در بسیاری از کشورهای جهان رونق یافته است. عملا می تواند نسبت به تامین بخش عمده ای از نیازهای کشور موفق باشد. بر اساس یکی از سناریوهای پیش بینی شده از سوی بخش مطالعاتی سازمان شیلات ایران، تنها در حاشیه سواحل جنوبی کشور امکان تولید نزدیکبه یکمیلیون تن آبزیان دریایی با استفاده از فناوری جدید پرورشدر قفس، امکانپذیر است. در این مقاله به محوریت های اصلی پرورش ماهیان دریایی در سواحل جنوبی کشور و اهمیت تولیدات آنها در تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز اقشار مختلفمردم و در نهایتتامین بخشی از امنیتغذایی کشور بحثو بررسی و محاسبه تاثیرگذاری این فعالیتبه طور مستقیم و غیر مستقیم در سناریوهای مختلفپرداخته شده است.