سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا کوهستان نجفی – شرکت مادر تخصصی مدیریت منابه آب ایران دفتر مدیریت حوضه آبریز خلیج فارس

چکیده:

کشور ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر با متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر جزو مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد. این میزان بارندگی کمتر از یک سوم میانگین بارندگی سالانه جهان می باشد افزایش روزافزون جمعیت و در پی آن افزایش تقاضا برای آب از یک سو و محدودیت منابع آب از سوی دیگر سبب ایجاد بحران شده است . خشکسالی یکی از نمودهای نرمال و دوره ای آب و هواست و تقریباً در هر جایی اتفاق می افتد هر چند نمودهای آن در مناطق مختلف متفاوت می باشد بنابر این تعریف خشکسالی مشکل می باشد و وابسته به اختلاف موجود بین مناطق مختلف، نیازها و انتظام موجود Disciplinary) در منطق ه م ی باشد .این پدیده دارا ی خصوصیاتی است که آن را از سایر بلای ای طبیع ی متمایز کرده است . لازمه مقابله با پد یده خشکسالی و شاید اولین قدم در این راه شناخت مسئله است و ا ینکه ما تعر یف درست ی از مفهوم خشکسال ی در سراسر کشور داشته باش یم تا بتوان یم بر اساس آن با سنجش ن یازها وتوان ایی ه ای موجود اهداف درازمدت و کوتاه مدت ی را سامانده ی نم اییم و بتوان یم فعا لیت های موثری در راستای تبدیل این پدیده در کشور از بلا به بلیه داشته Disaster to hazard باشیم و در مراحل بعدی با گزینش استراتژی های مناسب اثرات سوء این بلیه را کمتر نموده و در نهایت توانایی کنترل آن را داشته باشیم.