سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود سینایی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد چابهار

چکیده:

میزان تجمع زیستی فلزجیوه و بیوسنتز متالوتیونین به عنوان بیومارکر این فلز دربافت های کبد و آبشش ماهی زروک پس ازقرار گیری درمعرض غلظت های متفاوت جیوه ۳۰و۲۰و۱۰mg/l درخلال ۷۲و۴۸و۲۴ ساعت مورد ارزیابی قرارگرفته است میزان تجمع زیستی جیوه توسط روش CVAAS309 میزان متالوتیونین توسط روش ELISA310 اندازه گیری شده است بافت های مختلف ماهی نسبت به تحریک سنتز متالوتیونین الگوهای متفاوتی را نشان میدهند تحریک سنتز متالوتیونین درکبد پس از قرار گیری درمعرض غلظت های مختلف جیوه درزمان های مختلف نسبت به نمونه شاهد اختلاف معنی داری نشان میدهد این افزایش میزان متالوتیونین با میزان تجمع یزستی جیوه نیز رابهط معنی داری را نشان میدهد این افزایش میزان متالوتیونین با میزان تجمع زیستی جیوه نیز رابطه معنی داری را نشان میهد بیوسنتز متالوتیونین با تجمع زیستی جیوه دربافت آبشش نیز دارای رابطه معنی داری می باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد تحریک بیوسنتز این فرم از متالوتیونین درماهی زروک و همچنین پاسخ و واکنش سریع این گونه نسبت به سطوح مختلف آلودگی جیوه می باشد.