سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محمدخانی –
غلامرضا ملاطاهری –
احمد امینی –

چکیده:

نمونه معرف از چاهکهای اکتشافی ذخیره آبرفتهای مروست در جنوب یزد (جنوب خاوری زون سنندج- سیرجان)تهیه و پس از گلشویی و حذف بخش بزرگتر از ۲ میلیمتر به وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم به آزمایشگاه ارسال گردید.با توجه به نتایج XRD کانیهای کوارتز، کلسیت و فلدسپات بیشترین مقدار را در نمونه مونازیتدار بخود اختصاص دادهاند. همچنین هماتیت، پیریت هماتیتی شده وکانیهای آلومینوسیلیکات ازجمله کلریت و الیت در نمونه وجود دارد. پس از تجزیه سرندی نمونه معرف ۱۵۰کیلوگرمی،d80نمونه ۱۵۸۸ میکرون تعیین شد. جهت آزمایشهای کانهآرایی از روشهای دانهبندی، ثقلی (میز لرزان)، الکتریکی و مغناطیسی استفادهشد. تجزیه سرندی اولیه نشان داد که تقریباً تمامی مونازیت ( ۹۹ درصد) در بخش ۶۰+۲۵ – مش ( ۷۱۰-و ۲۵۰ + میکرون ) قرار دارد. آزمایشهای میز لرزان روی نمونه ۶۰+۲۵-مش انجام گرفت که عیار و بازیابی نسبی در محصول ۱ (پر عیار) ۴۹۸۲ گرم بر تن و ۶۲ درصد و در محصول میانی ۱۳۰۷ گرم بر تن و ۳۸ درصد بدست آمد و محصول سوم عاری از کانی مونازیت میباشد.آزمایشهایدانهبندی، ثقلی (میز لرزان)، الکتریکی و مغناطیسی بر روی نمونه پرعیار و میانی میز اول انجام گرفت. محصول نهایی هردو نمونه با هم مخلوط و آزمایش میز بر روی آن انجام شد.محصول دارایعیار ۵۶ درصد مونازیت با بازیابی کلی ۵۰ درصد بدست آمد. آزمایش مغناطیسی بر روی این محصول که شامل مونازیت و پیریت بود انجام و کنسانترهای با بیش از ۹۵ درصد مونازیت حاصل شد.عملیات استحصال عناصر نادر از مونازیت شامل فروپاشی ساختار کانی در یک لیچ بازی و حذف بخش فسفاته آن بصورت تریسدیم فسفات محلول با فیلتراسیون است، سپس انجلال اکسید عناصر نادر در یک لیچ اسیدی و تغییر فاز این عناصر به کلریدهای محلول و نهایتاً ترسیب آنها بصورت هیدروکسیدهای جامد توسط هیدروکسید آمونیوم که منجر به کسب محصولی نسبتاً خالص از کلریدهای این عناصرشامل بیش از ۵۰ درصدReOبا بازیابی ۷۱ درصد گردید