مقاله پرسش نامه نشانگان گستره اتیسم: طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: پرسش نامه نشانگان گستره اتیسم: طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش نامه
مقاله تحلیل عاملی
مقاله درخودماندگی
مقاله روان سنجی
مقاله نشانگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی ابزاری بومی برای سنجش نشانگان گستره درخودماندگی و تعیین ویژگی های روان سنجی آن بود. روش: روش پژوهش از نوع مطالعات آزمون سازی و همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۲ نفر از آنها و نیز ۳۲ نفر از والدین کودکان درخودمانده مراجعه کننده به درمانگاه های توانبخشی شهر تهران انتخاب شد «پرسش نامه نشانگان گستره اتیسم» درخودماندگی طراحی و همزمان آزمون های. ذهن خوانی از طریق صدا و تصاویر چشم اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی، روایی هم زمان با آزمون های ذهن خوانی، روایی افتراقی بین والدین کودکان درخودمانده و همتایان عادی آنها و افتراق دو جنس محاسبه، و برای تعیین پایایی درونی گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: تحلیل عاملی هفت عامل مهارت های زبانی، ارتباطی، اجتماعی، علایق گسترده، کل نگری، همدلی و درک تلویحی را ارائه نمود. همبستگی بین پرسش نامه و آزمون های ذهن خوانی معنی دار بود. والدین کودکان درخودمانده نسبت به همتایان دارای کودک طبیعی، و مردان در مقایسه با زنان نمره های بالاتری کسب کردند. آلفای کرونباخ پرسش نامه ۰٫۷۱۸ بود. نتیجه گیری: پرسش نامه نشانگان گستره اتیسم برای ارزیابی نشانگان گستره درخودماندگی مناسب و پایایی آزمون نیز مطلوب است و نیز قابلیت افتراق والدین کودکان درخودمانده را از افراد عادی و افتراق دو جنس از یکدیگر را دارد.