جرالدهیگ از طریق آلفای کرونباخ۱ اعتبار پرسشنامه را ۰/۹۴ به دست آورد. نظری نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که ۰/۹۳ به دست آورد که حاکی از اعتبار بالای این پرسشنامه است.

در این پژوهش، برای تعیین روایی به طرح یک سؤال کلی در پرسشنامه و همبسته کردن کل پرسشنامه با سؤال ملاک پرداختیم که روایی حاصل از این روش برای پرسشنامه مذکور ۰/۵۵۸ بوده است که در سطح p≥۰/۰۵معنی دار است. که نشان دهنده روایی نسبتاَ قابل قبولی است.

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ ۰/۸۷۵ و از طریق تنصیف ۰/۷۶۷ به دست آمد.

پرسشنامه نوآوری و ابتکار شغلی

پرسشنامه استاندارد تهیه شده توسط مارتین پاتچن می باشد و اولین با توسط مقیمی ۱۳۷۶ ترجمه شد.که شامل ۶سؤال است که هر سؤآل دارای گرینه های ۳ یا ۴ تایی است و از ا تا ۳ یا از ۱ تا ۴ نمره گذاری می شود. حداکثر امتیاز ۲۱ و حداقل امتیاز ۶ می باشد.

روایی صوری پرسشنامه بر روی پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان توسط مالکی مورد تأیید است. مالکی (۱۳۸۶) پایایی پرسشنامه را از طریق بازآزمایی ۰/۸۴به دست آورده است.

روایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق روایی ملاکی ۰/۷۴۷بوده است که در سطح p>0/05 معنادار می باشد که نشانگر روایی ملاکی قابل قبولی است.

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ ۰/۶۸۷ و از طریق تنصیف ۰/۵۱۰ به دست آمد.