سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون فرهادی – کارشناس مهندسی عمران – مهندسین مشاور یکم – مدیر پروژه سد مخزنی شهر
علیرضا حقگوی مژدهی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسین مشاور یکم – سرپرست دفترفنی سد مخز

چکیده:

یکی از مه مترین و گرا نترین مراحل اجرایی هر پروژه سد سازی، انجام بی نقص تزریقات پرده آ ببند و آ ببندی کامل پی و جناحین ساختگاه است. اگرچه پارامترهایی همچون اجرای گمان ههای اکتشافی، آزمون فشار آب، تزریقات آزمایشی، آنالیزتراوش و داد ههای حفاری و مغزه گیری در فاز مطالعاتی طرح، منجر به ارائه طرح اولیه پرده آ ببند م یشود، اما به گواه عموم سدهای اجرا شده سالهای اخیر، بازبینی پارامت رهای مذکور در حین اجرا تاثیر عمد های در تغییر و تدقیق جزئیات اجرایی و بهینهکردن طرح داشت هاست. این حساسیت عمومی وقتی که در کنار استفاده از تکنولوژ یهای جدید در امور سدسازی همچون سدهای سنگریز های با رویه بتنیCFRD) قرار می شود و در کشورمان دارای سابق های در حد چند سال اخیر است، به دلیل ویژگ یهای منحصربه فرد سدهای مذکور و به تبع آن پرده آ ببند آن، آ نگاه اهمیت ثبت تجربیات و مطالعه موردی و استفاده ازآن در پروژ ههای مشابه آتی را ضروری م یکند. نوشتار حاضر مروری است از روند طراحی و اجرای پرده سد مخزنی شهر بیجار به عنوان سومین تجربه استفاده از تکنولوژیCFRD در صنعت سدسازی کشور که به اختصار ارائه م یشود.