سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا باغانی – مرکز تحقیقات مهندسی آکوستیک دانشگاه شاهد
اکبر رنجبر –

چکیده:

سیگنال اکوستیک تولید شده توسط یک منبع ثابت با تاخیرزمانی درحسگرهای قرارگرفته دریک ارایه دریافت می شود و میتواند بهعنوان راهکاری برای تعیین موقعیت منبع صدورصدا مورد استفاده قرارگیرد مکان یابی اهداف ثابت بطور کلی دردو مرحله انجام می شود درمرحله اول تاخیر زمانی میان حسگرها تعیین می شود دراین بررسی باید به یان نکته توجه نمود که سیگنال نویز دارای ماهیتی ناهمبسته است و این درحالی است که سیگنال تولید شده ازپدیده های ثابت دارای همبستگی است با بررسی همبستگی سیگنال حسگرهای مختلف درآرایه حسگر میتوان تاخیر زمانی سیگنالهای دریافتی را تعیین نمود درمرحله دوم با استفاده ازتابعی غیرخطی ازتاخیر زمانی بدست آمده ازطریق تابع همبستگی مکان پدیده صوتی مشخص میشود برای تعیین موقعیت دوبعدی منبع تولید کننده صوت حداقل نیاز به سه حسگر می باشد.