سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی – کارشناس ارشد معدن

چکیده:

پی جویی مناطق دگرسانی به عنوان یکی از فرایندهای موثردرکانه زایی یکی ازموارد گسترده استفاده از داده های دورسنجی است داده های مربوط به سنجنده های مختلف دارای قابلیت های متفاوتی درنقشه برداری مناطق تحت بررسی می باشند دراین میان سنجنده ی استربا پوشش محدوده نسبتا وسیعی ازطیف الکترومغناطیسی شرایط مطلوبی را برای اشکارسازی زونهیا دگرسانی ایجاد کرده است دراین تحقیق از داده هاین سنجنده برای نمایش دگرسانی های مرتبط با کانی سازیهای مس موجود درشرق ایران استفاده شده است منطقه مورد مطالعه چهارگوش ۱۰۰۰۰۰ /۱ سهل اباد است که درجنوب شرق بیرجند واقع می باشد ناحیه مذکور بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی برای تشکیل انواع کانه به ویژه کانه های مس دارای قابلیت می باشد ولکانیکهای ترشیاری کواترنر یکی زاواحدهای مههم زمین شناسی است که باعث دگرسانی درمحدوده شده است.