سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید گرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانش
سیدکامیار ایزدی – دانشجوی دکتری، رشته نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهن
مصطفی حق جو سانیجی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کام

چکیده:

افزایش تعداد وحجم سندهای XML اهمیت پردازش بهینه پرس و جوهای XML بیشتر به چشم می خورد. پرس و جوهای XML شامل مجموعه ای از المان هایی هستند که تحت یک ساختار درختی به هم مربوط می باشند. در نتیجه مسأله انطباق شاخه ای§ مابینپرس و جو و سند ، به عنوان هست ه مرکزی پردازش پر س و جو مورد توجه است. رو ش ها ی ز ی ادی برا ی انطباق پرس و ج و ها ی شاخه ای ارائه شده است و لی در تمام ی این روش ها گره هائی که در ن تیجه نهایی نیز شرکت ندارند، پردازش م ی شوند . ای ن مسأله باعث پردازش بی ثمر گره ها و درنتیجه افزایش زمان پاسخگوئی به پرس و جو می شود. در این مقاله با ارائه ایده راهنمای تطبیق الگو ، روش جدیدی برای پردازش پرس و جویXML مطرح شده اس ت . در این روشتنها گر ه هائی پردازش می شوند که حتما در جواب نهایی شرکت دارن د . راهنمای تطبیق الگو ، رابط ی ما بین شما و محتوا ی سند است . راهنمای تطبیق الگو بر خلاف برخی از روشهای انطباق شاخ ه ای می تواند با بس یاری از شاخص های فعل ی به خوب ی کار کند و به انواعپرس و ج و ها به طور کارا پاسخ د هد. کارایی این روش با استفاده از محکDBLP در مقایسه با رو ش های مطرح در این زمینه نشانداده شده است.