مقاله پردازش اطلاعات تحریف شده مرتبط با خود و دیگری در اختلال فوبیای اجتماعی: سوگیری تعبیر در هراس اجتماعی و افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: پردازش اطلاعات تحریف شده مرتبط با خود و دیگری در اختلال فوبیای اجتماعی: سوگیری تعبیر در هراس اجتماعی و افراد عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش اطلاعات
مقاله هراس اجتماعی
مقاله سوگیری تعبیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: میناشیری عبدالخاق
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آبادی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال فوبی اجتماعی، ترس از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی بوده و مشتمل بر موقعیت هایی است که در آنها نوعی موشکافی یا ارتباط با غریبه ها وجود دارد. این پژوهش، با هدف مقایسه سوگیری تعبیر مربوط به خود و دیگران در بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و گروه عادی بود. در این مطالعه که از نوع علی-مقایسه ای بود، ۱۰۰ فرد مبتلا به هراس اجتماعی و ۱۰۰ فرد عادی، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک مقیاس های هراس اجتماعی و سوگیری تعبیر انجام گرفت و داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. این بررسی، نشان داد که در سوگیری تعبیر مربوط به خود و سوگیری تعبیر مربوط به دیگران، تفاوت معناداری بین دو گروه افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی بدست آمد. نتایج نشان داد که سوگیری تعبیر مربوط به خود و سوگیری تعبیر مربوط به دیگران در فراد مبتلا به هراس اجتماعی، نسبت به افراد عادی شدید تر است.