سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین دشتستانی نژاد – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل ترافیک
میلاد قصری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
قدرت افتخاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
هادی کریمی دهنوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در مقاله پیشرو یک روش ابتکاری برای پرداخت دوپارامترزمان عکسالعمل وزمان عکسالعمل هنگام توقف در نرمافزارAIMSUN ارائه شده است. در این روش با مقایسهی نتایج شبیه سازی شش تقاطع چراغدار در شبکهی معابر حاشیه زایندهرود در شهر اصفهان، با مقادیر حاصل شده از برداشت میدانی، بهترین مقادیر برای پارامترهای ورودی نرمافزارAIMSUN انتخاب شده است. در فرایند تعیین بهترین مقادیر ورودی، متغیرهای متوسط تاخیر مشاهده شده برای هر وسیله نقلیه وکل حجم عبوری از تقاطع در بازهی شبیه سازی استفاده شده است. به منظور بررسی همزمان این دو متغیر از روش تحلیل فاصله استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، بهترین مقادیر برای پارامترهای زمان عکسالعمل وزمان عکسالعمل هنگام توقف به ترتیب برابر۰/۲و۱/۲ ثانیه است علاوه براین مناسب بودن فرضیهی استفاده از توزیع نمایی برای شبیه سازی سرفاصلهی زمانی بین وسایل نقلیهی ورودی به تقاطع نیز آزمون شده است. در این راستا از آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که با توجه به نتایج حاصل شده فرضیهی نمایی بودن توزیع سرفاصلهی زمانی بین وسایل نقلیهی ورودی به تقاطع با سطح اطمینان بیشاز ۹۵ درصد قابل رد کردن نیست.