سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد عسگری طباطبایی – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر
حسین ضمیریان جعفریان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی جهت پرتوسازی همکارانه همراه با اختصاص توان در سیستمهای جندکاربره چند ورودی چند خروجی MIMO) پیشنهاد میشود. الگوریتم پیشنهادی بر اساس همکاری بین کاربران میباشد به طوریکه در تابع سود هر کاربر کاهش تداخل بر سایر کاربران علاوه بر افزایش کارایی کاربر منظور شده است. در الگوریتم پیشنهادی، بردارهای پرتوسازی گیرنده وفرستنده همراه با اختصاص توان به کاربران، مبتنی بر روش تکراری با بیشینهسازی تابع سود هر کاربر بدست میآید. کارایی الگوریتم پیشنهادی با روش دوگانی مبتنی بر کمینه کردن امید مجذور خطا در شبیهسازیها مقایسه میگردد. نتایج شبیهسازیها نشان دهنده احتمال خطای کمتر و سرعت همگرایی بیشتر الگوریتم پیشنهادی است