سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن عباسی جنت آباد – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر
حسین ضمیری جعفریان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

در این مقاله، پرتوسازی همکارانه در مسیر فراسوی سیستم رادیو شناختمند چند ورودی جند خروجی بررسی و الگوریتم نوینی ارائه میگردد. در این الگوریتم در راستای افزایش کارایی پهنای باند، نخست کیفیت سرویس کاربر اختصاصی تضمین میشود. سپس در صورت رسیدن به کیفیت سرویس مورد نیاز کاربر اختصاصی، نسبت مجموع سیگنال به مجموع تداخل بعلاوه نویز کاربران غیر اختصاصی بیشینه می- گردد. چنانچه کیفیت سرویس کاربر اختصاصی تأمین نشود، الگوریتم پیشنهادی، به کاربران غیر اختصاصی سرویس نمیدهد تا توان تداخلی کاربران غیر اختصاصی روی سیگنال کاربر اختصاصی کاهش یافته و کیفیت سرویس کاربر اختصاصی تأمین گردد. بهینه سازی پرتوسازی بر مبنای بردارهای ویژه ناشی از تجزیه ماتریس کانالها بر اساس مقادیر ویژه انجام میگیرد. تحلیل کارایی الگوریتم پیشنهادی به همراه نتایج شبیه سازی ارائه میگردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارکرد خوب الگوریتم پیشنهادی است