سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل سبک آرا – پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی) – بندر انزلی . صندوق پستی ۶۶
مرضیه مکارمی – بخش اکولوژی منابع آبی ،آزمایشگاه پلانکتون

چکیده:

درمطالعات پلانکتونی تالاب انزلی طی سالهای۸۰-۷۹ در مجموع ۵ شاخه و ۶۲ جنس فیتوپلانکتونی و ۱۰ شاخه و ۵۰ جنس زئوپلانکتونی شناسایی شدند . در بررسیهای فیتوپلانکتونی بترتیب شاخه های سیانوفیتابامیانگین فراوانی ۲۲۸۷۴۷۵۲ عدددرلیتر و ۶۱/۲۲ درصد ، کریزوفیتابامیانگی ن فراوانی ۱۰۷۸۴۲۸۳ عدددرلیتر و ۲۹/۱۲ درصد و کلروفیتابامیانگین فراوانی ۳۰۵۰۴۷۰ عدددرلیتر و۸/۲۴ درصدجمعیت فیتوپلانکتونی بیشترین فراوانی رانشان داده و شاخه های اوگلنوفیتا و پیروفیتا در مقایسه جمعیت ناچیزی داشته اند. دربررسیهای زئوپلانکتونی نیز بترتی ب شاخه های روتاتوریابامیانگین فراوانی ۵۹۹ عدددرلیتر و۶۰/۸۰ درصد،از شاخه آرتروپودا،راسته کوپه پودا و مرحله ناپلی آن بافراوانی ۱۶۹ عدددرلیتر،با۱۷/۲۳درصد و از پروتوزوآها( شاخه های ریزوپودا اکتینوپودا و سیلیوفورا ) بامیانگین فراوانی ۱۵۹ عدددرلیترو ۱۶/۱۷ درصدجمعیت زئوپلانکتونی بالاترین جمعیت را نشان داده وسایرگروههاازفراوانی چندانی برخوردارنیستند. مطالعات نشان داده اند که منطقه تالاب غرب (آبکنار ) منطقه ای غنی از پلانکتو ن بوده که شاخه غالب فیتوپلانکتونی در آن مربوط به سیانوفیتابا جنسهای Microcystis و Anabaenopsis , Oscillatoria میباشد، زئوپلانکتونهای غالب در ای ن منطقه نیز مربو ط به شاخه های Rotatoria با جنسها ی Keratella , , Polyarthera Brachionus و ازشاخ ه Arthropoda راست ه Copepoda جنسهای مختلف Cyclops وناپلی آنها بوده است نتایج مطالعات پلانکتونی نشان میدهد ، تالاب انزلی ازجمله غنی ترین تالابهای داخلی است ،زیراتوان تولیدغذای زنده درآن جهت تغذیه ماهیان و لاروها یآنان وجوددارد