سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر بیرامی – دانشجوی کارشناسی گروه گیاه پزشکی

چکیده:

کنترل عملیات چوبکشی یکی از ارکان مهم درجهت رسیدن به جنگلداری پایدار میب اشد دراین بررسی خسارات ناشی از عملیات چوبکشی مکانیزه بردرختان سرپا مورد ارزیابی قرارگرفت نتایجاین بررسی نشان داد که ۷۳ از آسیبهای حاصل از چوبکشی درقسمتهای پایین ساقه درخت ریشه و کنده درخت رخ دادها ست و حدود ۶۶ درصد از زخم ها دارای مساحتی بیشتر از ۲۰۰ سانتی متر مربع می باشد از طرفی ۵۹ درصد از زخم ها منجر به آسیب به کامبیوم شده است همچنین نتیجه آنالیز واریانس با طبقه بندی دو طرفه نشان داد که از نظر نسبت عرض زخم به محیط درخت درسطح معنی دار ۱ درصد اختلاف وجود دارد.