سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا نیکو – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
پریتا کوچنین – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
احمد سواری – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی واقیانوسی ، گ
سیمین دهقان مدیسه – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، بخش بوم شناسی

چکیده:

این بررسی طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۵ با هدف شناسایی، تعیین فراوانی وپراکندگی گونه های مختلف میگو در ۷خور ازخوریات ماهشهرانجام شد. نمونه گیری بطور ماهانه از مهر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۵ با استفاده از تور ترال کف میگوگیر با قطر چشمه۲۴mm صورت گرفت. جمعا ۳گونه میگو از خانوادهPenaeidae شناسایی شدند شامل میگو سفید Metapenaeus affinis میگو خنجری (Parapenaeopsis stylifera و میگو ببری سبز Penaeus semisulcatus فراوانی کل این گونه ها برابر با ۱۹۲۵ عدد می باشد. میگو سفید با ٪ ۶۰/۶۲ از فراوانی کل ، میگو خنجری۳۷/۲۲ درصد و میگو ببری ۶/۶۴% بترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. حداکثر فراوانی این گونه ها از خرداد تا مرداد ۱۳۸۵ مشاهده شد. از نظر مکانی بیشترین فراوانی گونه های شناسایی شده درخور غزاله بود. میگوهای صید شده همگی در مرحله جوانی وپیش از سن بلوغ بودند. بین فراوانی کل این ۳گونه در خوریات مورد بررسی ، اختلاف معنی دار در سطح p≤۰/۰۵ مشاهده شد( .(sig= 0.002 نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که فصل تابستان زمان حضور میگوهای جوان ونابالغ در خوریات ماهشهر می باشد