سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام مهدی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا کاوسی – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

قارچهای سم اسبی درشاخه بازیدومیکوتا و راسته آفیلوفورال قرار دارند این قارچها باعث تغییر رنگ و پوسیدگی درچوب درختان می شوند پراکنش قارچهای سم اسبی درجنگلها به عوامل رویشگاهی مانند ارتفاع از سطح دریا عوارض طبیعی نوع میزبان شاخه و خرده چوبهای افتاده درکف جنگل سن درخت شدت نور اثرات متقابل این عوامل ودخالتهای انسانی بستگی دارد شناسایی این قارچ معمولا درسطح محلی و منطقه ای با عمل جنگل گردشی با آمار برداری نمونه ای صورتگرفته است این قارچها بیشتر درجنگلهای شمال کشور پراکنش دارند و مهمترین جنس های قارچ سم اسبی شامل Trametes spp Fomes spp ,Phellius spp ,Polyporus ssp ,Ganoderma spp, می باشند بیشتر قارچهای عامل پوسیدگی درختان جز خانواده Polyporaceae بوده و فراوانی آن درپهن برگان نسبت به سوزنی برگان بیشتر است.