سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا نیکو – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا
احمد سواری – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی واقیانوسی
سیمین دهقان مدیسه – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، بخش بوم شناسی
سمیه ساکی – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا

چکیده:

مطالعه ماهیان اقتصادی خور یات ماهشهر (شمال غربی خلیج فارس ) ازمهر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۵ با هدف شناسایی ،تعیین فراوانی و پراکندگی زمانی این گونه ها انجام شد . نمونه برداری ماهانه با استفاده از تور ترال کف میگوگیربا قطر چشمهmm24صورت گرفت. در مجموع ۱۶۸۲ قطعه ماهی صید شد که وزن صید آنهاkg50/157 بود . در بین آنها ۱۷ گونه ماهی اقتصادی متعلق به ۱۵ خانواده شناسایی شدند . گونه های غالب بترتیب شاملJohnius Cynoglossus arel( و (% ۵٫۶۹ Acanthopagrus latus (10.07%)،belangerii(75/43%) بودند. حداکثر تنوع ماهیان در تیر ماه مشاهده شد ۲۸/۷۷ گونه /مایل مربع ) . در مورد فراوانی گونه های صید شده ، حداکثر فراوانی در تیر ماه بود ۶۸۴/۶۲ فرد /مایل مربع ) . حداکثر شاخصهای تنوع Shannon-Wiener و ش اخص غالبیت Simpson’Dominance بترتیب در ماههای شهریور و مرداد بدست آمد . نتایج تستANOVA یکطرفه نشان دهنده وجوداختلاف معنی داری بین فراوانی ماهانه این گونه هابود .(p≤۰٫۰۵