سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- تبریز
فضل ا… فراز – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
یوسف سرهنگی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علیرضا فانی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

غاز با توجه به ویژگیهای خاص؛ توانایی زیاد در هضم فیبر، مدیریت سهل و آسان، سرعت رشد زیاد، تولید پر، کرک، کبد چرب و وجین گری از مطلوبترین پرندگان برای سیستم پرورش پایدار میباشد. هدف اصلی این بررسی شناخت غازهای منطقه آذربایجان یا شمالغرب کشور و اطلاع از توان تولیدی غازها و پارامترهایی در رابطه با فنوتیپ و صفات اقتصادی میباشد . منطقه آذربایجان طبق روش آماری طبقه بندی شده یا ترتیبی (Hierarchical design) به سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل تقسیم گردید. در هر استان شش ناحیه و از هر ناحیه نیز چهار بخش در نظر گرفته شد . در داخل هر بخش ۴ تا ۵ نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند که طی پنج سال( ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ )در مجموع ۳۳۷ پرسشنامه از کل منطقه تکمیل گردید . با تحلیل پرسشنامه های مزبور پراکنش و تراکم غازهای منطقه آذربایجان مشخص گردید. جمعیت غاز منطقه تقریباً ۵۶۱۶۱۱ قطعه تخمین زده شد که از این تعداد ۳۶/۴۰% به استان آذر بایجان شرقی، ۳۸/۷۳% به آذربایجان غربی و ۲۴/۸۷% به استان اردبیل اختصاص داشت. همچنین بررسی نشان داد که غازهای منطقه آذربایجان در سه رنگ الوان، خاکستری و سفید م ب یاشند که به ترتیب ۴۶/۳۴ و ۳۸/۴۱ و ۱۵/۲۵ درصد از کل جمعیت غاز منطقه را بخود اختصاص میدهند. نگهداری غاز در منطقه به صورت ۱۳ % آزاد، نیمه باز و ۶۱ % آزاد و بسته توام در طول سال بود. حدود ۹۸/۶۶% پرورش دهندگان برای تغذیه غاز از مرتع + تغذیه دستی استفاده میکردند. سن شروع تخمگذاری بین ۴۴-۴۰ هفتگی بوده و کل دوره تخمگذاری ۴-۳/۵ ماه می باشد. هر قطعه غاز در هر دوره تخمگذاری به طور متوسط ۱±۱۴ عددتخم می گذارد. میانگین وزن زنده بر ای غازهای نر ۰/۳۶±۴/۳۶۰ و برای غازهای ماده ۰/۲۴±۳/۶۰ کیلو گرم می باشد. جوجه درآوری بین ۸۵/۷۱-۶۲/۶۸ درصد در نوسان میباشد.