مقاله پراکندگی جغرافیایی کنه ها در شهرستان قم در سال های ۹۰ – ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: پراکندگی جغرافیایی کنه ها در شهرستان قم در سال های ۹۰ – ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنه
مقاله ایگزودیده
مقاله آرگازیده
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین ‌نیا بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی پور عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: تلمادره ای زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کنه ها نقش مهمی در انتقال میکروارگانیسم ها به حیوانات اهلی دارند و به عنوان ناقل بسیاری از بیماری ها، نظیر تیلریوز، بابزیوز، تب راجعه و تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو به دام ها و انسان مطرح اند لذا این مطالعه به منظور تعیین پراکندگی جغرافیایی کنه ها در گوسفندان و شترها در قم طی سال های۹۰ – ۱۳۸۹ انجام شد.
مواد و روش کار: در این مطالعه برای نمونه برداری از گوسفندان از ۲۵ روستا که ۴۰% آن از مناطق کوهستانی و۶۰ % از مناطق دشت بوده است به طور فصلی نمونه گیری انجام شد؛ بطوری که از هر روستا به طور تصادفی ۲ دامداری و از هر دامداری ۳ تا ۴ راس دام (۱۵ راس در چهار فصل) و برای شترها، از ۵ روستا، ۲ دامداری و از هر دامداری ۵ نفر، (جمعا در هر فصل ۵۰ و در چهار فصل ۲۰۰ نفر) نفر انتخاب شدند و از نظر آلودگی به کنه ها مورد بررسی قرار گرفتند. سپس کنه ها با کلیدهای معتبر تعیین هویت شدند.
یافته ها: کنه های جمع آوری شده از دو خانواده اگزودیده (%۹۱٫۷) و آرگازیده (%۸٫۳) بودند در سه جنس (%۷۳٫۹) Hyalomma، (%۱۷٫۸) Rhipicephalus و (%۸٫۳) Argas بوده، تعداد ۶ گونه (%۳۲٫۲۵) H. dromedarii،(%۲۶٫۳۵) H. schulzei ،(%۸٫۶) H. marginatum ،(%۶٫۷) H. anatolicum ،(%۱۷٫۸) Rh. sangiiuneus  و (%8.3) Argas persicus قرار دارند. گونه (%۳۲٫۲۵) H.dromdareii دارای بیشترین فراوانی در تابستان و بهار بوده است.
نتیجه گیری: گونه های متنوعی از کنه ها در منطقه وجود دارند که برخی از آن ها می توانند به عنوان ناقل بیماری ها به انسان عمل کنند لذا اداره دامپزشکی با همکاری سایر ارگان ها باید با توجه به پراکندگی کنه ها، در جهت کنترل آن ها اقدامات مناسب را انجام دهند.